ข่าวทั่วไป

กิจกรรมเปิดป้ายโครงการ ‘มือสางทะเลสวย สานต่อ…ทำดีเพื่อพ่อ’ ‘Beautiful Beach Combing Project : In Honor of His Majesty King Rama IXกิจกรรมเปิดป้ายโครงการ ‘มือสางทะเลสวย สานต่อ…ทำดีเพื่อพ่อ’ ‘Beautiful Beach Combing Project : In Honor of His Majesty King Rama IX’ ณ หาดสันติสุข บ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม ที่ผ่านมา กิจกรรมถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายร่วมกับชาวชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ร่วมกับ นายอภินันท์ เชาวลิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ผู้นำท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในถุ้ง หัวหน้าสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 44 นครศรีธรรมราช คณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และชุมชนจิตอาสา ซึ่งได้ร่วมดำเนินการในชุดโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ของปวงชนชาวไทยเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราชมากถึง 16 ครั้ง รวมถึงในพื้นที่บ้านในถุ้ง เมื่อ 7 กันยายน 2520 พระองค์ทรงห่วงใยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะร่วมกันปฏิบัติ มิใช่เพียงเพื่อประชาชนหรือประเทศชาติ แต่เพื่อความอยู่รอดปลอดภัยของโลกด้วย ปัญหาขยะทะเลในและชายหาด หรือ ขยะทะเล นับวันยิ่งส่งผลกระทบรุนแรงมากขึ้น พวกเราควรได้ช่วยกันสานต่อ พระราชปณิธานด้วยการร่วมกันไม่ทิ้งขยะ จัดการขยะให้ถูกวิธี และทำความสะอาดชายหาดของเรา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กิจกรรม ‘มือสางทะเลสวย’ เป็นการส่งเสริมการเก็บขยะชายหาดอย่างต่อเนื่องร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ นำโดยประชาชน หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาในพื้นที่ เน้นการทำความสะอาดชายหาดโดยนำเอาขยะขนาดเล็กออกจากผืนทราย โดยเฉพาะเศษแก้วและของมีคม แล้วนำไปคัดแยกและกำจัดให้ถูกวิธีต่อไป เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน นอกจากนี้ยังเป็นการให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาขยะในทะเลและชายหาด หรือ ขยะทะเล ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศทางทะเล และสุขภาพอนามัยของมนุษย์ รวมถึงความเสียหายที่มีต่อทัศนียภาพชายหาดที่สวยงามหน้าบ้านของเราและยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมเพื่อให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกันในท้องถิ่น

'มือสางทะเลสวย' เป็นชื่อกิจกรรมหนึ่งในโครงการ 'ทะเลสุข คนก็สุข' THASALA MODEL ดำเนินการโดย หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ หาดสันติสุข บ้านในถุ้ง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เริ่มโครงการเมื่อ 25 สิงหาคม 2560 โดยการสนับสนุนงบประมาณเบื้องต้นจากโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ชุมชน (WU Social Engagement) สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

โอกาาสนี้ ขอขอบคุณนายภัทราวุธ สมปรีดา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบภายใน และทีมงานที่ช่วยดำเนินการจนป้ายกิจกรรม เสร็จสิ้นแล้วเสร็จอย่างสวยงาม

ประมวลภาพ

TOP