ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญชวนร่วมค้นหาคำตอบและเติมเต็มสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต พร้อมปลุกพลังบวกในตัวคุณกับเวที Ignite WU : จัดการชีวิต ค้นหาตัวตน

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดโครงการ “Ignite WU : จัดการชีวิต ค้นหาตัวตน” ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00-19.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเวทีร่วมค้นหาคำตอบและเติมเต็มสิ่งใหม่ๆ ให้กับชีวิต พร้อมปลุกพลังบวกในตัวคุณกับวิทยากร 4 ท่าน 4 เรื่องราว

1. “สร้างโอกาสให้ตนเอง”
โดย อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

2. “สร้างความสุขบนศิลปะจัดจาน”
โดย อาจารย์จงสุข คงเสน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

3. “สร้างโอกาสเห็นโอกาสและไม่ปล่อยโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาส”
โดย คุณยุพาวรรณ ดำรงพิพรรธน์ เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร

4. “ทุกก้าวย่างบนทางที่ต้องก้าวเดิน”
โดย คุณกิตติกร อ่อนจันทร์ เจ้าของไร่เกษมสุข

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังคิดบวก กระตุ้นให้นักศึกษาหันมาสนใจรับฟังกันมากขึ้น รู้จักบทบาทของตนเองในการนำพลังบวกที่มีมาใช้แก้ปัญหา และแสดงพลังร่วมกันผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมในระดับครอบครัว ชุมชนและประเทศ โดยเวที Ignite WU นี้จะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายพลังบวก ทำหน้าที่เป็นตัวกลางคอยประสานและขับเคลื่อนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ปลุกจิตสำนึกพลังบวกให้ขยายตัวอย่างยั่งยืนต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7567-2654 หรืออีเมล patcharee.ma@wu.ac.th


TOP