ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 49/๒๕60 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์บริการการศึกษา (ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและสารสนเทศ) จำนวน
1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 49/2560 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

ก. รายชื่อ
001 นางสาวจารุวรรณ ลักษณะจันทร์
002 นางสาวศุภวรรณ ยิสะหมัน
003 นายปวัน เจริญวุฒิ
004 นายทนง สำแดงเดช
005 นายจิรายุ คำอ้าย
006 นางสาวจรรจิรา ชูศรี
007 นายโอภาส ล้อรัตนไชยยงค์
008 นางสาวภัทรานิษฐ์ จิตรตรง
009 นางสาวฝนทิพย์ รูปโอ
010 นายสุรศักดิ์ บุญเกื้อมา
011 นายชยณัฐ ศรีรักษา
100 นางสาววิลาวัณย์ สุดชี
101 นางสาวจารุวรรณ เกตุเรน

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
2) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ
3) วิชาเฉพาะตำแหน่ง

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง Etesting 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย
- 13.30-15.30 น. สอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง


TOP