เชิญชวนร่วมทุนโครงการอาคารพาณิชย์หน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์