โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี 2561 “The 2nd Work Integrated learning"