ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี 2561 “The 2nd Work Integrated learning"

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (WMS Social Engagement Center) สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ประจำปี 2561 “The 2nd Work Integrated learning National Conference : Employability and Engagement” (WIL National Conference #2) ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปาฐกถาพิเศษโดย ดร.สุภัทร จำปาทอง (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
หัวข้อ “Policy and Implementation of Work-Integrated Learning for Employability and Engagement”

เปิดรับบทความ : ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ได้แก่
• การฝึกงาน
• สหกิจศึกษา
• การเรียนสลับกับการทำงาน หรือ การฝึกปฏิบัติจริง
โดยเน้นแนวคิดเกี่ยวกับ “Employability and Engagement”
(มีรางวัล Best Paper Awards ลุ้นไปศึกษาดูงานที่ประเทศ “ฟินแลนด์”)
*** มีการคัดเลือกบทความวิจัยตีพิมพ์ลงวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.วลัยลักษณ์***

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “WIL National Conference #2" โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/ATTGnUCoJLtEWCkf1

ค่าลงทะเบียนและการชำระเงิน
• ลงทะเบียนนำเสนอบทความ 500 บาท (ชำระภายใน 16 ก.พ. 61)
• ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน/นำเสนอบทความ “และ” ศึกษาดูงาน 2,500 บาท (ชำระภายใน 16 ก.พ. 61)
(อัตราปกติ 3,000 บาท)
• ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 828-0-77080-1
ชื่อบัญชี “โครงการ WMS Social Engagement”
แจ้งการชำระเงินที่ อีเมล: wilwalailak@gmail.com
สอบถามเรื่องการชำระเงิน โทร. 075-672-247 คุณธัญกมล คงแก้ว

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์
โทร. 086-949-5237 หรือ 075-672-227
โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อีเมล: wilwalailak@gmail.com (ส่งบทความ)
เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/wilwalailak
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/wilwalailak

TOP