ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยโครงการบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กวัยเรียน

รับสมัครผู้ช่วยโครงการบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคหนอนพยาธิในเด็กวัยเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) คุณสมบัติของตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือ วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่มีประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัยทางปรสิตวิทยาทางการแพทย์
- มีความรู้และความสามารถด้านการวินิจฉัยทางปรสิตวิทยาทางการแพทย์
- มีทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
- มีความละเอียด รอบคอบ
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมาย

2) ภาระงานที่รับผิดชอบ
1) ติดต่อประสานงานกับโรงเรียนที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการในพื้นที่อำเภอท่าศาลาและอำเภอนบพิตำ
2) จัดเตรียมกระปุกเก็บตัวอย่างอุจจาระ
3) ชี้แจงวิธีการเก็บตัวอย่างอุจจาระและแจกกระปุกเก็บตัวอย่างอุจจาระให้กับนักเรียน
4) เก็บรวบรวมตัวอย่างอุจจาระจากโรงเรียนตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย
5) ตรวจอุจจาระเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อหนอนพยาธิด้วยเทคนิค direct smear, formalin ether sedimentation concentration, Kato-Katz thick smear และ agar plate culture
6) วิเคราะห์และสรุปผลการตรวจอุจจาระแยกตามรายบุคคล ชั้นเรียน และโรงเรียน
7) ประเมินความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการติดเชื้อหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ตอบรับเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ
8) บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปผลการประเมินความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการติดเชื้อหนอนพยาธิ
9) อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการ

3) ระยะเวลาการจ้าง 8 เดือน (กุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2561)

4) อัตราการจ้าง
1) 12,000 บาท/เดือน
2) จ่ายเงินสมทบประกันสังคม 5% ของเงินเดือน
3) จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมในกรณีทำงานวันหยุด หรือวันเสาร์-อาทิตย์ ตามประกาศ/ระเบียบของมหาวิทยาลัยฯที่เกี่ยวข้อง

5) ลักษณะการจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

6) จำนวนชั่วโมงปฏิบัติงาน/สัปดาห์ 35 ชั่วโมง/สัปดาห์

7) วันเริ่มปฏิบัติงาน 1 กุมภาพันธ์ 2561

8) เอกสารและหลักฐานการสมัคร
1) ประวัติส่วนตัว (CV)
2) สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา
3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ

9) การสมัคร
สามารถส่งเอกสารและหลักฐานการสมัคร ผ่านทาง
9.1) ทางอีเมล chuchard.pu@wu.ac.th
9.2) ทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง
ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161

10) ระยะเวลาเปิดรับสมัคร วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561

11) วันสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทรศัพท์ 075-672801 และ 075-672803


TOP