ขอแสดงความยินดีแก่อาจารย์ นายแพทย์ธารินทร์ เพ็ญวรรณ ได้รับรางวัลขวัญใจมวลชน