ข่าวทั่วไป

คุณวิสิฐ อรุณสกุล ประธานกิตติคุณ มูลนิธิมหากุศลไต๊เต๊กเซี่ยงตึ้งนครศรีธรรมราช และ คุณมยุรี สัตยกิจขจร บริจาคเงินสมทบทุนกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา คุณวิสิฐ อรุณสกุล ประธานกิตติคุณ มูลนิธิมหากุศลไต๊เต๊กเซี่ยงตึ้งนครศรีธรรมราช และ คุณมยุรี สัตยกิจขจร ได้มอบเงินบริจาค รายละ 1,500,899.00 บาท รวม 3,001,789 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสมทบทุนกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริม สนับสนุน อีกทั้งเป็นช่องทางในการระดมสมทบทุน เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างกว้างขวาง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับเงินบริจาคในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และอาจารย์ ดร.อรทัย นนทเภท รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ให้การต้อนรับในครั้งนี้

กองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้บริจาคแล้วกว่า 43 ราย

สำหรับผู้ที่ประสงค์บริจาคเงินสมทบทุนกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0 7567 3064, 0 7567 3052 ฝ่ายการเงินและบัญชี โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ ทางเว็บไซต์ https://hospital.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/wuhospital9/?ref=bookmarks

TOP