คุณวิสิฐ อรุณสกุล ประธานกิตติคุณ มูลนิธิมหากุศลไต๊เต๊กเซี่ยงตึ้งนครศรีธรรมราช และ คุณมยุรี สัตยกิจขจร บริจาคเงินสมทบทุนกองทุนพัฒนาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์