ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 64/2560 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 64/๒๕60 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
ก. รายชื่อ
1) Dr.Marcin Drobnik
2) นายรติกร กุลวรกุลพิทักษ์
ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ
ก. รายชื่อ
1) Dr.Sanjeet Rahul
2) Mr.Sotharorth Keo
ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

TOP