ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ออกเผยแพร่ออนไลน์ แล้ววารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ออกเผยแพร่ออนไลน์ แล้ว ผู้สนใจอ่านรายละเอียดในฉบับได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jliwu

ทั้งนี้ทางกองบรรณาธิการวารสารขอเชิญนักวิจัยจากทั่วประเทศขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย/วิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561 ได้ทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jliwu

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3770 อีเมล jliwu.journ@gmai.com

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.tci-thaijo.org/index.php/jliwu

TOP