รับบัตรเข้าฟังบรรยาย หัวข้อ "จุดประกายแนวคิด ธุรกิจแบบไม่ตัน" โดยคุณตัน ภาสกรนที