ข่าวทั่วไป

รับบัตรเข้าฟังบรรยาย หัวข้อ "จุดประกายแนวคิด ธุรกิจแบบไม่ตัน" โดยคุณตัน ภาสกรนที

ผู้ที่สำรองที่นั่งเพื่อเข้าฟังบรรยาย หัวข้อ "จุดประกายแนวคิด ธุรกิจแบบไม่ตัน" โดยคุณตัน ภาสกรนที ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 - 15.30 น. ไว้แล้ว กรุณารับบัตรตามวันเวลาดังนี้
 
อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับบัตรในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง 104 อาคารวิชาการ 3
 
บุคคลทั่วไปรับบัตรหน้างาน (วันพุธที่ 14 มีนาคม 2555) ตั้งแต่เวลา 11.45 - 12.45 น.

หมายเหตุ
1. หากท่านไม่มารับบัตรในวัน เวลาที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
2. ประตูเข้างานจะปิดเวลา 13.00 น.

TOP