ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนและสื่อมวลชนสัมพันธ์” (WU to School) ณ จังหวัดขอนแก่น