ข่าวทั่วไป

ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนและสื่อมวลชนสัมพันธ์” (WU to School) ณ จังหวัดขอนแก่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโครงการ “ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนและสื่อมวลชนสัมพันธ์” (WU to School) โดยร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ ร่วมจัดนิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งพบปะเยี่ยมเยือนประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นและสื่อมวลชน พร้อมมอบโล่ชื่นชมคุณค่านักเรียนศิษย์เก่าของโรงเรียนต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 25-28 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมากิจกรรม “ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนและสื่อมวลชนสัมพันธ์” โดยส่วนสื่อสารองค์กรจัดขึ้นเพื่อสร้างการรู้จัก ทำความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียน นักเรียนและสื่อมวลชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยได้เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้ที่ 22 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งส่วนสื่อสารองค์กรร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา และผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลักสูตรการเรียนการสอนทั้ง 13 สำนักวิชา และเกณฑ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รองคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมในพิธีเปิด โดยมี รศ. ดร. กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน โดยมีครูแนะแนว นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการกว่า 10,000 คน

พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยได้เข้าพบคุณจิรดา พูลสวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทางสื่อและช่องทางต่าง ๆ ของจังหวัดขอนแก่น

สำหรับกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยได้ร่วมสนทนาในรายการ “รอบรู้สู่ชุมชน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดขอนแก่น รายการ “สายตรงสถาบัน” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น และร่วมสนทนาในรายการ “มองอีสานผ่าน NBT” ทางสถานีโทรทัศน์ NBT จังหวัดขอนแก่น

นอกจากนี้ได้เดินทางไปพบปะผู้บริหาร อาจารย์แนะแนว และนักเรียน พร้อมมอบโล่ชื่นชมคุณค่าศิษย์เก่าซึ่งเป็นศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน และโรงเรียนโกนางามพิทยาสรรพ์ รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมคารวะนายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เพื่อนำเรียนข้อมูลความก้าวหน้าพัฒนาการมหาวิทยาลัยและเกณฑ์การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบชุดเอกสารของมหาวิทยาลัย จำนวน 84 ชุด เพื่อให้ทางเขตนำไปมอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 (ขอนแก่น) ต่อไป

ประมวลภาพ

TOP