ข่าวทั่วไป

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมสืบสาน 782 ปี งานแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครอาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานประเพณี "มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร" ในวันที่ 7 มีนาคม 2555 โดยได้นำความสามารถด้านงานศิลป์ มาบูรณาการกับงานสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ผ่านการวาดภาพประวัติความเป็นมาของวันมาฆาบูชา ลงบนผ้าพระบฏ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติในสมัยพุทธกาลได้อย่างลงตัว เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถบูรณาการความคิด ความรู้ และคุณค่าของงานประเพณี

การนำผ้าพระบฎห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช เป็นประเพณีที่เกิดขึ้นและสืบเนื่องมากกว่า 782 ปี และเป็นมีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย โดยขบวนแห่ผ้าพระบฎ เริ่มตั้งขบวนที่สนามหน้าเมือง เดินไปตามเส้นถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มุ่งหน้าไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่อยู่ห่างไปประมาณ 3 กม.

ส่วนที่มณฑลพิธีหน้าวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้มีการนำผ้าพระบฎจากที่ต่างๆ มารวบรวมเพื่อประกอบพิธีถวายเป็นพุทธบูชา โดยมี รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นพิธีกรในงานพิธี ซึ่งมีนายภาณุ อุทัยรัตน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้รวบรวมองค์กรทั้งภาครัฐและประชาชนผลักดันพระบรมธาตุสู่มรดกโลก เดินทางมาร่วมในพิธีถวายผ้าพระบฏเป็นพุทธบูชา โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสวรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำหน้าที่เป็นตัวแทนชาวพุทธกล่าวถวายผ้าพระบฎ และในเวลา 18.00 น. พุทธศาสนิกชนได้ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ในปีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า


TOP