อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมสืบสาน 782 ปี งานแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร