ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท Perkin Elmer จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักการรวิเคราะห์เชิงอะตอมและการวิเคราะห์โลหะหนักโดยเครื่อง Inductively Couple Plasma Optically Emission Spectroscopy (ICP– OES)