ข่าวการศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ“กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตัล :Marketing Strategies in Digital Era”

เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ได้จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ“กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตัล :Marketing Strategies in Digital Era” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล นักกลยุทธ์การตลาด การตลาดดิจิตอล และ การตลาดออนไลน์ (Strategic Planner, Digital Marketing, Online Marketing) ซึ่งได้มาบรรยายและให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ โดยมีนักศึกษาในรายวิชา MAR-201 หลักการตลาด นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมรับฟังบรรยายในครั้งนี้จำนวนกว่า 120 คน

การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา MAR-201 หลักการตลาด ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวรรณ แท่นทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นอาจารย์ผู้สอน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/pg/WBS2557/photos/?tab=album&album_id=1711081758982388

TOP