ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ครั้งงที่ 64/2560

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 64/2560 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต์ สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเอกกฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ

ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
(1) Dr.Marcin Drobnik
(2) นายรติกร กุลวรกุลพิทักษ์

2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเอกกฎหมายระหว่างประเทศ

ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
(1) Mr.Sanjeet Rahul
(2) Mr.Sotharorth Keo

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP