ข่าวทั่วไป

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร เยี่ยมชม มวล.รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จำนวน 60 คน โดยมีคณบดี อาจารย์สำนักวิชาต่าง ๆ ที่นักเรียนให้ความสนใจ ร่วมให้การต้อนรับและพูดคุยถึงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัย

ทั้งนี้ นักเรียนโรงเรียนดังกล่าวได้เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ซึ่งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2561

ภาพกิจกรรม

TOP