กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ