ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 48/2560 ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ดังนี้
001 นายทนง สำแดงเดช
002 นายสุรศักดิ์ เกื้อบุญมา
004 นางสาวสุนิษา เส้งสุย
006 นางสาวสลิลทิพย์ เหมะ
007 นางสาวคอซีหม๊ะ มาแมง
100 นางสาววิลาวัลย์ สุดชี

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้สมัครตามรายชื่อข้างต้นไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวแล้วถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP