การเช่าที่ดินพร้อมอาคารเพื่อเปิดเป็นที่ทำการวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ