ข่าวทั่วไป

การเช่าที่ดินพร้อมอาคารเพื่อเปิดเป็นที่ทำการวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มีความประสงค์จะเช่าที่ดินพร้อมอาคาร ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลที่มีการคมนาคมขนส่งโดยสะดวก เพื่อเปิดเป็นที่ทำการวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติสำหรับรองรับการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และเปิดเป็นศูนย์สุขภาพช่องปากขั้นสูง โดยมีความต้องการเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. มีขนาดบริเวณพื้นที่โดยรวมไม่น้อยกว่า 4 ไร่
2. มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร
3. มีบริเวณพื้นที่จอดรถไม่น้อยกว่า 60 คัน
4. ระยะเวลาเช่าไม่เกิน 30 ปี
5. อัตราค่าเช่าสามารถปรับได้ในช่วงระยะเวลาที่เช่า

เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินท่านใดที่มีความประสงค์จะให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารตามความต้องการเบื้องต้นดังกล่าว ให้ยื่นความจำนงเบื้องต้นได้ที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 979/42 ชั้น 19 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณธนิษฐา เมืองมีศรี หรือ คุณยุนี พฤกษากิจ โทร. 02-2990935 อีเมล์ dentistrywu@gmail.com


TOP