ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมติวศิลป์เข้าสถาปัตย์+ออกแบบสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมติวศิลป์เข้าสถาปัตย์และออกแบบ ภายใต้โครงการจัดอบรมศิลปะเพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.วลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และฝึกทักษะทางด้านศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบแก่นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและสนใจเข้าศึกษาต่อด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบในระดับอุดมศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 70 คน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช คณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กล่าวว่า กิจกรรมติวศิลป์เข้าสถาปัตย์และออกแบบในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในสำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ได้เตรียมพร้อมและรู้ว่าที่นี่มีลักษณะการเรียนการสอนอย่างไร สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ฝึกทักษะการขีดเขียนเส้น การจัดมุม การออกแบบในสถานการณ์ต่างๆ ที่จะได้พบเมื่อเข้ามาเรียน เช่น การวาดทัศนียภาพในเมือง ซึ่งเราจะสอนพื้นฐานตั้งแต่การลากเส้น ความรู้สึกของเส้นประเภทต่างๆ ซึ่งจะเป็นการปูพื้นฐานให้นักเรียนก่อนเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัย

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.วลัยลักษณ์ มีหลักสูตรการเรียนการสอน 4 สาขา ประกอบด้วย
1)สถาปัตยกรรมศาสตร์ 2)ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3)การออกแบบภายใน และ 4) การออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งทุกสาขาวิชาถือว่าเป็นสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามนโยบายการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา ดังนั้นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว จะสามารถทำงานได้ทั้งในและต่างประเทศ

ขณะนี้ทางสำนักวิชากำลังเน้นเรื่องการออกแบบที่สอดคล้องกับภูมิภาค คือ การออกแบบที่มีความร่วมสมัยแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นไว้ ทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริงในทุกภูมิภาคของประเทศ และในปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเปิด Walailak Design Center โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อให้จังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้ประกอบการที่มีความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบเป็นทั้งสถาปนิก ภูมิสถาปนิก สามารถให้คำปรึกษาและบริการแก่ประชาชนในด้านการออกแบบและทำงานสอนควบคู่ไปด้วย รวมทั้งสนับสนุนด้านการเรียนการสอนของสำนักวิชา เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาหรือทำงานต่อสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย กล่าวต่ออีกว่า กิจกรรมติวศิลป์เข้าสถาปัตย์และออกแบบในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักเรียนในหลายจังหวัดภาคใต้เข้าร่วม ทางสำนักวิชาจึงมีโครงการต่อเนื่องที่จะออนทัวร์ไปอีกหลายจังหวัดภาคใต้ ทั้ง สุราษฏร์ธานี ตรัง พัทลุง สงขลา พังงาและภูเก็ต ดังนั้นน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการหรือเข้าศึกษาต่อทางสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.วลัยลักษณ์ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ www.wu.ac.th หรือสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ม.วลัยลักษณ์ http://arch.wu.ac.th/course.php

ประมวลภาพ

TOP