ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 56/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ
1) ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง
2) ดร.ธีรศานต์ เพียรพานิชย์

2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (ตำแหน่งที่ 2)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ ดร.สืบพงศ์ สงวนศิลป์

3. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเคมี
3.1 ตำแหน่งที่ 1 สาขาเคมีวิเคราะห์
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์

3.2 ตำแหน่งที่ 2 สาขาเคมีอินทรีย์
1) ดร.วนิดา เพ็ชรสังข์
2) ดร.ชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุล

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุและกำหนดเงื่อนไขการจ้างงาน หรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP