ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและสำรอง ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา สังกัดโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะอันตรายและขยะทั่วไป ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนี้

1.พนักงานธุรการ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกคืิอ
นางสาวสุวรรณี สุภาวรรณ์

- สำรอง
นางณัฐวดี สุขสวัสดิ์

2.พนักงานขับรถ (ขยะทั่วไป)
- ผู้ผ่านการคัดเลือกคืิอ
นายสุธน รอดสม

- สำรอง
นายสนธยา สิทธิ์พงศ์

3.พนักงานขับรถ (ขยะติดเชื้อ)
- ผู้ผ่านการคัดเลือกคืิอ
นายอรรถวิท ผึ้งภัคดี

- สำรอง
นายวิทยา จัตตุพงศ์

4.พนักงานควบคุมเตาเผาขยะติดเชื้อ/ขยะทั่วไปและ ผลิตไฟฟ้า
- ผู้ผ่านการคัดเลือกคืิอ
นายอนุสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

- สำรอง
นายจตุรงค์ ดุจวรรณ

5.พนักงานขับรถ (จักรกล)
- ผู้ผ่านการคัดเลือกคืิอ
นายไกรนรา เพชรสีเงิน

- สำรอง
นายศิริศักดิ์ ศรีวงษ์

อนึ่ง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP