ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์จัดประชุมผู้นำชุมชนครั้งที่1 /2561 พร้อมจัดเวทีพบประชาคมรายรอบ รายงานความคืบหน้าโครงการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานประชุมผู้นำชุมชน ประจำปี2561 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำชุมชนและมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และชุมชนรายรอบไปพร้อมๆกัน โดยมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย นายกและรองนายองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการสถานศึกษาเข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมสำคัญในครั้งนี้ประกอบด้วย การรายงานการเปิดให้บริการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างเป็นทางการ (Grand Opening) การบริหารจัดการเพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด โครงการพัฒนาและปรับปรุงถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยโดยที่ประชุมกลุ่มจังหวัด มีมติจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดให้กับมหาวิทยาลัยจำนวน 3 รายการ ผ่านทางกรมทางหลวงชนบท ยอดเงินรวม 103 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีการรายงานความคืบหน้าโครงการโคแม่พันธุ์และโคขุนประชารัฐ ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างโรงเรือนคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 80 และอยู่ระหว่างการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการและเตรียมการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ความคืบหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำ ในเขตอำเภอท่าศาลาโดยที่ประชุมขอให้เร่งดำเนินการศึกษาและนำเสนอผลการศึกษาเสนอต่อจังหวัดเพื่อบรรจุในแผนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดต่อไป การจัดการเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งนักศึกษารุ่นแรกจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา 3/2560 โดยนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาจำนวน 30 คน มีโรงพยาบาลรับเข้าทำงานแล้ว และขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในรุ่นที่ 2 การแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะตลิ่งราษฎรแนวเขตมหาวิทยาลัยด้านตำบลหัวตะพาน การทำเส้นทางเชื่อมระหว่างราษฎรหมู่ที่ 3 ต.ไทยบุรี กับมหาวิทยาลัย และการปรับปรุงทางเข้าชุมชนบ้านมะขามป้อม

นอกจากนี้ยังมีวาระเพื่อการพิจารณาผลกระทบของการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำ 1 ออกทางคลองปุดต่อระบบการควบคุมน้ำในคลองปุดและการท่วมขังในพื้นการเกษตรของประชาชน ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อสรุปว่า ที่ประชุมรับทราบแนวทางการจัดการระบายน้ำที่ได้เตรียมการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงและแผนลดผลกระทบในกรณีที่อาจจะมีปริมาณน้ำส่วนเกินจำนวนมากที่ต้องระบายออก

ส่วนเรื่องการขอใช้พื้นที่ระหว่างคันดินกับคลองปุดด้านทิศเหนือของศูนย์กีฬาและสุขภาพสำหรับประชาชนในการปลูกหญ้าเพื่อเลี้ยงโค ในช่วงที่มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ใช้ประโยชน์พื้นที่ ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกับผู้นำชุมชนต่อไป

โอกาสเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังได้จัดเวทีพบประชาคมรายรอบมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการสำคัญและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยมีประชาชนจากพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 300 คน ทั้งนี้อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารชุดนี้มีนโยบายที่ต้องการนำพามหาวิทยาลัยแห่งนี้ไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ และเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย พร้อมทั้งกล่าวย้ำว่าการพัฒนาของชุมชนรายรอบต้องพัฒนาควบคู่กับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย ชุมชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุดจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้

ประมวลภาพ

TOP