ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับ ม.ศิลปากร ดูงานห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้