ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที 3