ข่าวเด่น

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ทวิภาษา ม.วลัยลักษณ์ จับมือ เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายแพทย์วิวัฒน์ กว้างคณานุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ เซ็นเตอร์ จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ ให้มีความเชี่ยวชาญในการวิจัย วิชาการด้านเทคโนโลยีเจริญพันธุ์

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ นางสาวสุจินต์ จันทร์จำเริญ ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการ บ.เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ฯ รวมถึงคณาจารย์ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

การลงนามในครั้งนี้ ม.วลัยลักษณ์ และ บ. เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ฯ จะร่วมมือกันในการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) ให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ การพัฒนางานวิจัย การเผยแพร่ตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกัน รวมทั้งการเป็นเจ้าภาพในการการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยความร่วมมือดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 5 ปี

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP