ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ การจัดการมรดกวัฒนธรรมกับประเพณีประดิษฐ์เพื่อตอบสนองการท่องเที่ยว

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "การจัดการมรดกวัฒนธรรมกับประเพณีประดิษฐ์เพื่อตอบสนองการท่องเที่ยว" วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 โดยคุณกิตติพร ใจบุญ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม


TOP