ข่าวทั่วไป

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีแสวงหาความร่วมมือกับ Ludwig Maximilian University of Munichเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน รักษาการแทนคณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เสรี ดอนแก้วบัว รองคณบดี และ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. สุพล เลื่องยศลือชากุล ได้พบกับ Dr Stefan Unterer, Diplomate ECVIM-CA ซึ่งทำงาน Gastroenterology service ที่ Clinic of Small Animal Internal Medicine ของมหาวิทยาลัย Ludwig Maximilians University เมือง Munich ประเทศ Germany เพื่อเจรจาทำความร่วมมือและเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 ของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผลของการเจราจาทำให้เกิดความร่วมมือโดย Dr. Stefan Unterer ตอบรับเป็นที่ปรึกษาโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และเป็นอาจารย์พิเศษของวิทยาลัยฯด้วย

TOP