เชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ ดร.สุภัทร จำปาทอง และส่งบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 2 (WIL National Conference # 2)