ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ ดร.สุภัทร จำปาทอง และส่งบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงานครั้งที่ 2 (WIL National Conference # 2)

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม (WMS Social Engagement Center) สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 2 “The 2nd Work Integrated learning National Conference : Employability and Engagement” (WIL National Conference #2) ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปาฐกถาพิเศษโดย ดร.สุภัทร จำปาทอง (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา) หัวข้อ “Policy and Implementation of Work-Integrated Learning for Employability and Engagement” ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

เปิดรับบทความ: ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) ได้แก่
• การฝึกงาน
• สหกิจศึกษา
• การเรียนสลับกับการทำงาน หรือ การฝึกปฏิบัติจริง
โดยเน้นแนวคิดเกี่ยวกับ “Employability and Engagement”
(มีรางวัล Best Paper Awards ลุ้นไปศึกษาดูงานด้าน WIL ที่ประเทศ “ฟินแลนด์”)
*** มีการคัดเลือกบทความวิจัยตีพิมพ์ลงวารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.วลัยลักษณ์***

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “WIL National Conference #2" โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/ATTGnUCoJLtEWCkf1

ค่าลงทะเบียนและการชำระเงิน
• ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน/นำเสนอบทความ เฉพาะ 26 มีนาคม 2561 500 บาท (ชำระภายใน 16 กุมภาพันธ์ 2561)
• ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน/นำเสนอบทความ “และ” ศึกษาดูงาน 2,500 บาท (ชำระภายใน 16 กุมภาพันธ์ 2561) (อัตราปกติ 3,000 บาท)
• ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 828-0-77080-1
ชื่อบัญชี “โครงการ WMS Social Engagement”
แจ้งการชำระเงินที่ อีเมล: wilwalailak@gmail.com
สอบถามเรื่องการชำระเงิน โทร. 075-672-247 คุณธัญกมล คงแก้ว

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์
โทร. 086-949-5237 หรือ 075-672-227
โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อีเมล: wilwalailak@gmail.com (ส่งบทความ)
ฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/wilwalailak


TOP