ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์กับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0” โดย ศ.ดร.สุภางค์ จันทวาณิช งานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
Keynote Speaker
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวาณิช สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บรรยายเรื่อง “การศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์กับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0”

2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร มาแทน
อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2559
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Session Keynote
1.นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช วิทยากรรับเชิญในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์​ วิทยากรรับเชิญในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3.รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ วิทยากรรับเชิญ หัวข้อพิเศษ : งานวิชาการรับใช้สังคม
4.รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี วิทยากรรับเชิญ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังได้ที่ เว็บไซต์ https://research.wu.ac.th/ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-3566, 0-7567-3565, e-mail:wuird.walailak@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://research.wu.ac.th/

TOP