ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

13 กุมภาพันธ์ 2561 : ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จัดงาน เทคโนโลยีการอบแห้ง จากโจทย์วิจัยสู่ธุรกิจ “ชมนาดสะตออบแห้ง”

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จัดงาน เทคโนโลยีการอบแห้ง จากโจทย์วิจัยสู่ธุรกิจ “ชมนาดสะตออบแห้ง” เพื่อส่งมอบเครื่องอบแห้งสะตอ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการ

09.30 น. – 10.00 น.  ลงทะเบียน
10.00 น. – 11.00 น. อธิการบดี และแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
11.00 น. – 11.10 น. กล่าวรายงาน “การพัฒนาเทคโนโลยีในการทำสะตออบแห้ง ชนิดคืนรูปสด”
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
11.10 น. – 11.20 น. การพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ด้วยกลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม  กำลังดี
รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11.20 น. – 11.30 น.  การสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาวิสาหกิจนวัตกรรมเชิงสังคม
โดย นายธนารักษ์  พงษ์เภตรา
คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
11.30 น. – 11.35 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สะตออบแห้งคืนรูปและโอกาสทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน
โดย คุณชมนาด  ศรีเปารยะ
รองประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมิสเตอร์สะตอ
11.35 น. – 11.50 น. นโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11.50 น. – 12.00 น.   พิธีมอบเครื่องอบแห้ง ชนิดคืนรูปสด ให้กับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตมิสเตอร์สะตอ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และ นายธนารักษ์  พงษ์เภตรา
คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP