ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รุ่นที่ 1/2561ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รุ่นที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) นำทีมโดย นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สวรส. และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) ซึ่ง อาจารย์ ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว หัวหน้าศูนย์ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมอบรม

ทั้งนี้ นักวิจัยแต่ละท่านได้นำเสนอ concept paper ของตัวเองแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยได้รับเกียรติจาก พญ.วัชรา ริ้วไพบูลย์ ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ทพ.จเร วิชาไทย จากสวรส. ผศ.ดร.นัยนา หนูนิล ผศ.ดร.ศศิธร ธนะภพ และ อ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว จากมหาวิทยาลัยวลักษณ์ ให้ข้อเสนอแนะกับนักวิจัยที่เข้าร่วม

นอกจากนี้ ยังให้ผู้เข้าร่วมได้ทำงบประมาณ และแบ่งงวดงานงวดเงินตามข้อเสนอโครงการที่เตรียมมา โดยมีทีมนักบริหารโครงการจาก สวรส.คอยให้คำแนะนำ และทำกิจกรรมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักวิจัยในเครือข่ายร่วมกันด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/Center-of-Excellence-in-Health-System-and-Medical-Resear

TOP