มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม แนะนำหลักสูตรสำนักวิชา "นำความรู้สู่ห้าง"