ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนพัสดุ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปประกอบการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนพัสดุ จำนวน 12 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 56/๒560 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดเกณฑ์การตัดสินผู้สอบแข่งขันได้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไปจะต้องสอบได้คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 และต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังนี้


ก. รายชื่อ
001 นางสาวอธิชา บุญสว่าง
004 นางสาวรัตนา ศรีเอียด
005 นางสาวสุพัตรา มีแสง
006 นางสาวขจีรัตน์ จันทรมาศ
008 นางสาวสุรีรัชก์ ทองแก้ว
009 นางสาวธัญญลักษณ์ คงชัย
010 นางสาวอนงค์จิตร ผกากรอง

ข. กำหนดการสอบ : มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 


TOP