ข่าวสมัครงาน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ครั้งที่ 1/2561

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์ สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-เพศชายที่มีสัญชาติไทย และต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
-สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
-สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาภูมิทัศน์เป็นอย่างดี มีทักษะการตัดหญ้า หากมีความสามารถในการบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้าจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
-ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

ภาระงานของตำแหน่งพนักงานภูมิทัศน์
-ปฎิบัติตามแผนงานบำรุงรักษาภูมิทัศน์หอพักนักศึกษา เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาดน่าอยู่ร่มรื่น
-ปฏิบัติงานในการปลูก ดูแล บํารุงรักษาต้นไม้ไม้ดอก และไม้ประดับ
-ตัด ตกแต่งดูแลรักษาสวน และสนามหญ้ารอบๆ บริเวณอาคาร สิ่งปลูกสร้างของหอพักนักศึกษา
-จัด ตกแต่ง และประดับ อาคาร สถานที่ และสิ่งปลูกสร้างของหอพักนักศึกษา โดยใช้กระถางต้นไม้ไม้ดอก และไม้ประดับ
-รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ให้ต้นไม้ไม้ดอก ไม้ประดับให้เติบโตและให้ดอกที่สวยงาม
-ควบคุมตรวจสอบการใช้ การเก็บรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน
-เข้ารับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานทางวิชาชีพปีละ 1-2 โครงการ
-ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติอื่น ๆ
-มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน ภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
-เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
-เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจในการทำงาน และยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ การทำงานเงื่อนไขต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

อัตราค่าจ้าง วันละ 300 บาท

ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ปฏิบัติงานวันจันทร์ถึง วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์

สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2542

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร
-ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3852 โทรสาร 0-7567-3846 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ Http://dp2.wu.ac.t.h/form.html
-รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี
-สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
-ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

การสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ได้ที่ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษาและหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และหรืออาจทดสอบอื่น ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เว็บไซต์ https://www.wu.ac.th
-สอบปฏิบัติทักษะ หรือสอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-10.00 น. ห้องประชุม 15/5 ชั้น 2 อาคารบริหาร
-ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
-รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน วันที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน ชั้น 2 อาคารบริหาร
(โปรดนำสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย อย่างละ 1 ฉบับ)


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://drive.google.com/open?id=1fiqmeaWhi0WzcMBxhbCW5FLaklQiQSWM

TOP