ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ รับนักศึกษา โท - เอก บริหารธุรกิจ ทั้งที่่สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ถึง 31 มี.ค.61

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาโท - เอก หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

เลือกเรียนได้ทั้งที่ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี หรือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 ( เดือนมิถุนายน 2561 เรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์ )
บัดนี้ -31 มี . ค .61

หลักสูตรมุ่งเน้น พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเป็นนักบริหาร และผู้ประกอบการ ที่มีทักษะ และแนวคิดในการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม

การคัดเลือก - พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่
1. ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. 089-6521250, 089-6521251
2. สำนักวิชาการจัดการ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-2412, 0-7567-2208
3. ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารวิชาการไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร 0-7567-3103
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-mba60.php

TOP