ข่าวทั่วไป

WU To School : คณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชนส่วนสื่อสารองค์กร จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรสู่โรงเรียนและสื่อมวลชน (WU To School) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ รักษาการแทนรองคณบดี ร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน "นครศรีดี๊ดี มีดี ที่นี่เมืองนคร" ตอน "เรียนรู้อยู่อาศัย ใน มวล." ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.15-13.55 น. โดยมี คุณจุฑามาศ ศรีษะแก้ว ดำเนินรายการ

TOP