ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนที่เป็นสนามสอบ O-NET GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบ O-NET GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัย สำนักวิชา หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ และบรรยายหัวข้อ "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง"ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องคุณภาพการเรียนการสอน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ด้วยการเรียนการสอนเชิงรุกแบบ Active Learning นำมาตรฐาน UKPSF จากอังกฤษมาใช้ พร้อมห้องปฏิบัติการ Smart Laboratory และระบบ Smart Classroom พร้อมทั้งจัดตั้งสถาบันภาษา โดยมุ่งให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จริงในชีวิตประจำวัน ที่สำคัญบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพรองรับต้องสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ส่วนหลักสูตรที่ไม่มีสภาวิชาชีพต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ EXIT-EXAM เพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิต

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศ มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ ระดับ World Class University โดยมีการจัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี และวิทยาลัยนานาชาติ มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สวยงาม มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยจะนำเอารถไฟฟ้ามาใช้เพื่อเป็นระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัย เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ตลอดจนปรับปรุงสนามกีฬาต่างๆ ให้มีมาตรฐาน พร้อมทั้งติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 55 ตัว ในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อดูแลความปลอดภัยบริเวณมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้โครงการศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเมื่อเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบ ศูนย์การแพทย์แห่งนี้จะเป็นศูนย์การแพทย์ชั้นนำของภาคใต้ตอนบน ซึ่งจะมีผู้เข้ามาใช้บริการไม่น้อยกว่าปีละ 1 ล้านคน

การจัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนที่เปิดเป็นสนามสอบ O-NET GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในครั้งนี้ มีผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนต่างๆ ที่เปิดเป็นสนามสอบ ของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 14 โรงเรียน ใน 4 จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกว่า 50 คน โดยมีคณบดี และอาจารย์จาก 4 กลุ่มสำนักวิชา ประกอบด้วย กลุ่มนานาชาติ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ ร่วมให้ข้อมูลเชิงลึกและแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน สร้างการรับรู้และความมั่นใจแก่คณะผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวได้นำไปชี้แจงแก่นักเรียนในโรงเรียนต่อไปโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้เกียรตินำผู้บริหารและครูแนะแนว เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กลุ่มอาคารเรียนรวมและลานวลัยลักษณ์สแควร์ รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP