เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมานให้ความสนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนส้มโอเป็นจำนวนมาก