ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมานให้ความสนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสวนส้มโอเป็นจำนวนมาก

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการสวนส้มโอแก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการการจัดการสวนส้มโอภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2555 ซึ่งมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) โดยมีกิจกรรม 2 ส่วน คือ
 
กิจกรรมที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ์ บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการขยายพันธุ์และการปลูกส้มโอ โดยมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างเกษตรกรที่มีประสบการณ์การปลูกส้มโอจากรุ่นสู่รุ่น และนักวิชาการที่แนะนำการปลูกส้มโอตามหลักวิชาการ เช่น การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการตอนกิ่งเพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้เพิ่มเติม และสามารถเพิ่มผลผลิตกิ่งพันธุ์ที่มีคุณภาพได้
 
กิจกรรมที่ 2 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ ได้แนะนำวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่าย เพื่อขยายพันธุ์ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามได้เป็นจำนวนมากโดยไม่กลายพันธุ์ และลงพื้นที่สวนส้มโอ เพื่อเก็บตัวอย่างยอดอ่อนของส้มโอไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
 
โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการสวนส้มโอ เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านแสงวิมานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสวนส้มโอ ทั้งการขยายพันธุ์ส้มโอ ปุ๋ยชีวภาพ และการป้องกันศัตรูพืชของส้มโอ

TOP