ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ขนมไทยพื้นบ้านนครศรีธรรมราช" โครงการเยาวชนรุ่นใหม่กับขนมไทยพื้นบ้านนครศรีธรรมราช ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ขนมไทยพื้นบ้านนครศรีธรรมราช" โครงการเยาวชนรุ่นใหม่กับขนมไทยพื้นบ้านนครศรีธรรมราช ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ขนมไทยพื้นบ้านนครศรีธรรมราช" โครงการเยาวชนรุ่นใหม่กับขนมไทยพื้นบ้านนครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้รู้คุณค่าของขนมไทย เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสืบสานขนมไทยไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้สอนให้เยาวชนเรียนรู้การทำขนมไทยพื้นบ้านนครศรีธรรมราชจำนวน 4 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ 1. ขนมขี้มอด 2. หัวครกหราน้ำผึ้ง 3. ขนมปะดา และ 4. ขนมด้วงโบราณ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2223

TOP