ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์กิจการนานาชาติ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของตำแหน่ง
- สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนได้ในระดับดี โดยต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบอื่นเทียบเท่า
- มีประสบการณ์การทำงานด้านการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ หรือที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของตำแหน่ง
- มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
- สามารถแปลเอกสารหรือร่างหนังสือโต้ตอบทางราชาการภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- เป็นผู้สนใจ ใฝ่รู้ กระตือรือร้นในการปฏิบัติงานและพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง และร่วมพัฒนาหน่วยงานให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
- มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน

4.1 งานตามยุทธศาสตร์ของอธิการบดี และหัวหน้าหน่วยงาน นักศึกษา International Buddy
(1) รับสมัครนักศึกษาจากทุกสำนักวิชาและคัดเลือกนักศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์
(2) กำหนดแนวทางการเข้าร่วมโครงการสำหรับนักศึกษา
(3) จัดประชุม/สัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา และทักษะที่จำเป็นในการจัดกิจกรรมสำหรับเพื่อนนักศึกษาต่างชาติ
(4) ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวเนื่องกับการก้าวเข้าสู่สากล โดยอาจจะเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
(5) จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและรางวัล

4.2 งานประจำ

4.2.1 นักศึกษาแลกเปลี่ยน Inbound
(1) จัดทำแนวทางในการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ประเภท Inbound
(2) สื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย
(3) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังนักศึกษาที่สนใจ
(4) ประสานงานสำนักวิชาเพื่อร่วมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอำนวยความ สะดวกให้กิจกรรมดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ตามความเหมาะสม

4.2.2 บริการนักศึกษาต่างชาติ
(1) ให้บริการวีซ่าและการเข้าเมือง
(2) จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เช่น สัมมนานักศึกษาต่างชาติ กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมไทย/ภาษาไทย กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และทัศนศึกษา กิจกรรม International Night เป็นต้น
(3) ให้คำปรึกษาในเรื่องทั่วไปแก่นักศึกษาต่างชาติ
(4) ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถให้บริการแก่นักศึกษาต่างชาติได้อย่างราบรื่น

4.2.3 ทุนนักศึกษาต่างชาติ
(1) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา
(2) จัดทำแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครรับทุน ระหว่างการรับทุน ตลอดจนการส่งผลงานเมื่อสำเร็จการศึกษา
(3) ประชาสัมพันธ์ทุนไปยังผู้สนใจชาวต่างชาติ
(4) รับสมัครและคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(5) คัดเลือกผู้สมัครรับทุน
(6) เตรียมความพร้อมของผู้รับทุนก่อนเดินทางมาศึกษา
(7) โอนจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมหอพัก และค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับผู้รับทุน
(8) ติดตามผลการศึกษาของผู้รับทุน ตลอดระยะเวลารับทุน

4.2.4 ทุนภายนอก สำหรับนักศึกษา มวล.
(1) ประชาสัมพันธ์ทุนจากต่างประเทศสำหรับนักศึกษา มวล.
(2) ประสานงานและช่วยเหลือให้คำแนะนำนักศึกษา มวล.
4.2.5 งานแผนและงบประมาณ โครงการ
(1) จัดทำแผนงานกิจกรรมโครงการ และกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ รายปี และกรอบการดำเนินงานเรื่องการจัดทำแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณ รายงานรายไตรมาส
(2) ดำเนินการเสนอขออนุมัติโครงการ ตามแผนดำเนินงานและแผนงบประมาณ
(3) ตรวจสอบตัวชี้วัดโครงการ ตามแผน เสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ
(4) รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด และติดตามการใช้งบประมาณ
(5) รายผลการดำเนินโครงการ รายไตรมาส หรือ ตามได้รับมอบหมาย

4.2.6 จัดเขียนข่าวภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโครงการและงานที่รับผิดชอบและทำการประชาสัมพันธ์ผ่านอินทราเน็ต เว็บไซต์หน่วยงาน และFacebook หน่วยงาน
4.2.7 งาน 5 ส (กำหนดพื้นที่รับผิดชอบ)
4.2.8 งานแปลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของอธิการบดี รองอธิการบดี และ ผู้กำกับดูแลหน่วยงาน
4.2.9 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หมายเหตุ ตัวชี้วัด
1. ความพึงพอใจของผู้ประเมินไม่ต่ำกว่า 4.5 จาก 5
2. การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเพื่อจัดทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95
3. ตัวชี้วัดได้รับการดำเนินการจนประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้

5. อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 17,400 บาท

6. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลาเป็นเวลา 3 เดือน

7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร

8.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://hr.wu.ac.th/form.html
8.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
8.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
8.4 สำเนาผลสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
8.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
8.7 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
8.8 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรต่อเนื่อง (2 ปี) ให้ยื่นหลักฐานการศึกษาระดับอนุปริญญา/ ปวส./หรือเทียบเท่า ด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

9. การสมัคร

9.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 5-9 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
9.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5-9 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

10. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์
ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความ
สามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

11. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 15 มีนาคม 2561
- กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบ
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

12. เงื่อนไขอื่น ๆ

12.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
12.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
12.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP