ข่าวเด่น

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 และครั้งที่ 1/2561 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์จำนวน 10 รายดังนี้

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาธิวิทยา
2) อาจารย์ ดร.อุไร จเรประพาฬ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
3) อาจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
4) อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี
5) อาจารย์ ดร.ขวัญธิดา โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
6) อาจารย์ นายแพทย์อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
7) อาจารย์ ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
8) อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
9) อาจารย์ ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชามานุษยวิทยา
10) อาจารย์ ดร.อัปษร สัตยาคม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ประมวลภาพ

TOP