ข่าวทั่วไป

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายกฤษฎา เสกตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP