ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์เครื่องมือฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขนมไทยพื้นบ้านนครศรีธรรมราช” โครงการเยาวชนรุ่นใหม่กับขนมไทยพื้นบ้านนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 (โรงเรียนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา) ในวันที่ 7 มีนาคม 2561

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขนมไทยพื้นบ้านนครศรีธรรมราช” โครงการเยาวชนรุ่นใหม่กับขนมไทยพื้นบ้านนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 2 (โรงเรียนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา) ในวันที่ 7 มีนาคม 2561ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ขนมไทยพื้นบ้านนครศรีธรรมราช" โครงการเยาวชนรุ่นใหม่กับขนมไทยพื้นบ้านนครศรีธรรมราช ซึ่งโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้รู้คุณค่าของขนมไทย เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยสืบสานขนมไทยไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้สอนให้เยาวชนเรียนรู้การทำขนมไทยพื้นบ้านนครศรีธรรมราชจำนวน 4 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ 1. ขนมขี้มอด 2. หัวครกหราน้ำผึ้ง 3. ขนมปะดา และ 4. ขนมด้วงโบราณ แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา (โรงเรียนชุมชนใหม่) ซึ่งครั้งนี้จัดเป็นรุ่นที่ 2 หลังจากครั้งแรกจัดให้แก่โรงเรียนบ้านสองแพรก ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ในการนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เก็บภาพความประทับใจเหล่านั้นและนำมาประมวลภาพเพื่อให้ได้ชมตามลิงค์ด้านล่างนี้

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/2246

TOP