ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ Living will and palliative care conference

ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Living will and palliative care conference
วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 ข้าราชการบำนาญ คุณยินดี เมืองสุวรรณ์
2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คุณลาตีฟะห์ เจ๊ะเลาะ
3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คุณพัชราวดี ทองเนื่อง
4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผศ.ดร.มนัสวี อดุลยรัตน์
5 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณจิรพรรณ นฤภัทร
6 คลินิกระงับปวด คุณพรศักดิ์ ผลเจริญสมบูรณ์
7 บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม/กรุงเทพฯ คุณโชติวัฒน์ ลัทธะพานิชย์
8 บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด คุณอุษณีย์ ศิริอุยานนท์
9 แผนกไตเทียม(ราชวัตรทุ่งสง) รพ.ทุ่งสง(ชัยชุมพล) คุณจิราภรณ์ ประเทพ
10 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คุณนูรดีนี ดือเระ
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คุณกมลชนก ทองเอียด
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คุณจวง เผือกคง
13 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณพัชราวดี ศรีรักษ์
14 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณกอปรกมล ศรีภิรมย์
15 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณธนวัฒน์ คงยศ
16 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์
17 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณอรรถรัตน์ พัฒนวงศา
18 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พญ.ยิ่งสุมาลย์ เจาะจิตต์
19 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณณัชธัญนพ สุขใส
20 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณศรีรัตน์ กสิวงศ์
21 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.ทัศนียา บริพิศ
22 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณอโนมา สันติวรกุล
23 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คุณนิธิตา ปิยอมรพันธุ์
24 รพ.สต.วัดมุขธารา ตำบลปากนคร คุณจุราพร บำรุงภักดิ์
25 โรงพยาบาลกระบี่ คุณวรรวิสา นาวาสมุทร
26 โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ นพ.ธีรยุทธ สุขโสม
27 โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ คุณญาณิฐา การะกำ
28 โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ คุณวรรณิกา ทิพโยธิน
29 โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์ คุณชุติมา ศรีสมุทร
30 โรงพยาบาลเกาะสมุย คุณสุวิมล ช่วยชุม
31 โรงพยาบาลเกาะสมุย คุณชวนพิศ ศรีฟ้า
32 โรงพยาบาลเกาะสมุย คุณสุวิมล ช่วยชุม
33 โรงพยาบาลคามิลเลียน กทม. นพ.นัฐพล กาฬปักษี
34 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ คุณมณฑิญา โพธิ์โชติ
35 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ คุณศุภลักษณ์ ชัยทอง
36 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ คุณนันทพร แก้วเกตุ
37 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ คุณอรุณี อ่อนเกตุพล
38 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช คุณอาพร กุลนิพัฒน์
39 โรงพยาบาลเชียรใหญ่ คุณโศรยา เฉลิมภูษิตารักษ์
40 โรงพยาบาลเชียรใหญ่ พญ. นพวัน จันสุกสี
41 โรงพยาบาลเชียรใหญ่ คุณพิชญากานต์ ยะพงศ์
42 โรงพยาบาลเชียรใหญ่ คุณวชิรวิทย์ บุญช่วยชู
43 โรงพยาบาลเชียรใหญ่ คุณกาญจนา วรรณการ
44 โรงพยาบาลเชียรใหญ่ คุณนิศรา ประจง
45 โรงพยาบาลเชียรใหญ่ คุณทรงสุดา เพ็ชรรัตน์
46 โรงพยาบาลเชียรใหญ่ คุณโศรยา เฉลิมภูษิตารักษ์
47 โรงพยาบาลทับปุด คุณโสภิตา คงศักดิ์
48 โรงพยาบาลท่าช้าง คุณพรศิริ ไพมอง
49 โรงพยาบาลท่าศาลา คุณพรพิมล พิมเสน
50 โรงพยาบาลท่าศาลา คุณอนงค์ มีพวกมาก
51 โรงพยาบาลทุ่งสง คุณจิราภรณ์ โสมแก้ว
52 โรงพยาบาลทุ่งสง พญ.กษมาพร เที่ยงธรรม
53 โรงพยาบาลทุ่งสง คุณกมลชนก รัตนสุภา
54 โรงพยาบาลทุ่งสง คุณจิราภรณ์ โสมแก้ว
55 โรงพยาบาลทุ่งสง คุณจารุ สุวรรณภักดี
56 โรงพยาบาลทุ่งสง คุณอมรรัตน์ ชูเกิด
57 โรงพยาบาลทุ่งหว้า คุณอารม แก้วดำ
58 โรงพยาบาลทุ่งหว้า คุณศิราณี สว่างวัน
59 โรงพยาบาลเทศบาลนครศรีธรามราช พญ.ปริยพัชร์ จันทร์คีรี
60 โรงพยาบาลนครคริสเตียน นพ.นันทวัฒน์ ทองทิพย์
61 โรงพยาบาลนาบอน คุณทิพวรรณ ไชยศร
62 โรงพยาบาลบางขัน คุณกิตติญาวดี รักษ์บำรุง
63 โรงพยาบาลบ้านตาขุน คุณสุพรรณี ณ นคร
64 โรงพยาบาลบ้านตาขุน คุณสุพรรนี แซ่จิว
65 โรงพยาบาลบ้านนาสาร คุณเกริกไกร น้ำรอบ
66 โรงพยาบาลปากพนัง คุณเกษร รักษาวงค์
67 โรงพยาบาลปากพนัง คุณสีฟ้า มงคลการุณย์
68 โรงพยาบาลปากพนัง คุณปัทมา รัตนชู
69 โรงพยาบาลปากพนัง คุณวาสนา รัตนพงค์
70 โรงพยาบาลปากพนัง คุณรัตติกาล รุ่งเรือง
71 โรงพยาบาลพนม คุณจารุณี ทองหวั่น
72 โรงพยาบาลพรหมคีรี คุณจินดา หอมประสิทธิ์
73 โรงพยาบาลพรหมคีรี คุณณัฏฐกานต์ ทองรัตน์
74 โรงพยาบาลพรหมคีรี คุณเฉลิมศรี ศรีชาเยศ
75 โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ คุณชนิกานต์ วัฒนภิรมย์
76 โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ คุณอรภัทร หงษ์ทอง
77 โรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ คุณชนิกานต์ วัฒนภิรมย์
78 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คุณดลพร เขียวบรรจง
79 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คุณจุรีวรรณ รามมณี
80 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คุณศิรินญา คงกลับ
81 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คุณมิ่งขวัญ เกตุกำพล
82 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คุณรัชนี วิเศษสาธร
83 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คุณธนัญญา จิระพิบูลย์พันธ์
84 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คุณเอมอร ศรีทองฉิม
85 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คุณวันเสด็จ วิสาละ
86 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คุณสาวิตรี สุวรรณฤทธิ์
87 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คุณวรรณี สุพรัตน์
88 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คุณกันต์ชมขวัญ กัณฐ์กรกช
89 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช นพ.ปรานปวีณ์ โรจน์เจริญงาม
90 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คุณอมรพันธุ์ ธานีรัตน์
91 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คุณกันติชา พลทอง
92 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คุณสุรีย์พร สุรินทร์
93 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คุณสุพัตรา ทองขาว
94 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คุณสุชาวดี รัตน์ตะนา
95 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คุณจารุ โกมาลา
96 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คุณเพ็ญพิมล เปียงแก้ว
97 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คุณสุดา คงแก้ว
98 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช พญ.สิริวรรณ ปรังพันธ์
99 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คุณสุพรรณี ชูรอด
100 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช คุณกชพร คงไพฑูรย์
101 โรงพยาบาลมหาราชนครศีธรรมราช คุณวันดี ฐิตินันทพันธุ์
102 โรงพยาบาลมหาราชนครศีธรรมราช คุณตรีวรรณ ศรีนวนจันทร์
103 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ คุณสินีนาฏ ดำทอง
104 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ คุณอาภา รักษาพล
105 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ คุณเตือนใจ พูนแ
106 โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ คุณรัตน์จิรา เทพชุม
107 โรงพยาบาลราชวิถี คุณอภิรดี ธรรมจารี
108 โรงพยาบาลลานสกา คุณพงศ์เทพ ศรีสมทรง
109 โรงพยาบาลลานสกา คุณนงนาฎ ขาวเนียม
110 โรงพยาบาลลานสกา คุณชมภูนุช ตลึงเพชร
111 โรงพยาบาลลานสกา คุณสุพรรณี พิศบุญ
112 โรงพยาบาลวิชัยยุทธ พญ.อรุณศรี กิจวัฒนา
113 โรงพยาบาลศิริราช คุณอุบล หุ่นแก้วชมภู
114 โรงพยาบาลสงขลา คุณเรณู พวงสอน
115 โรงพยาบาลสงขลา คุณรัตนา พันนุกิจ
116 โรงพยาบาลสงขลา คุณประภัสสร สุขสวัสดิ์
117 โรงพยาบาลสงขลา คุณมารศรี เนื้อทอง
118 โรงพยาบาลสงขลา คุณอนุสรา สุคนธ+63:182์ธรณ์
119 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนคา คุณพัฒนา ฤทธิรงค์
120 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ คุณศิริวรรณ คงทอง
121 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ คุณพรทิพย์ ไชยรัตน์
122 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกะถิน คุณจันทร์เพ็ญ ฉิมเมือง
123 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกคราม คุณไชยเชษฐ์ โรจน์ชนะมี
124 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านงวน คุณกิตติพร รอดสุทธิ์
125 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันพอ คุณอาภรณ์ เสมอภพ
126 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนใคร คุณพิมล ผิวเหมาะ
127 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนไคร คุณประกฤตยา ขำเจริญ
128 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นเลียบ คุณบุปผา รัตนจิตต์
129 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดอาทิตย์ คุณปัญญาพร เมฆฉาย
130 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งชน คุณกมลทิพย์ เกียรติรุ่งนพคุณ
131 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาท่อน คุณสุนิสา สรรพกิจผล
132 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประดู่หอม คุณสิริลักษณ์ ก้าวสมบูรณ์
133 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลักปลา คุณอนุรักษ์ พิทักษ์บูรพา
134 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลักปลา คุณอนุรักษ์ พิทักษ์บูรพา
135 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าหวาย คุณนงรัตน์ พิธกิจ
136 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้แดง คุณอุไรวรรณ พานทอง
137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางยวน คุณพิมลพรรณ ศรีสงคราม
138 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระเพลง คุณศรีพร รอดแก้ว
139 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาขา คุณรุจิรัตน์ ชูจินดา
140 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาขา คุณมลฑิรา โพธิสุวรรณ
141 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวคู คุณณัฐพัชร์ ไทยพสิษฐ์
142 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนหลวง คุณกัญญา วิชัยดิษฐ์
143 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก คุณกมลพรรณ สยมพงค์
144 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง คุณศิริเพ็ญ สิทธิบรรณ์
145 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง คุณเพียงเพ็ญ จันทร์รักษ์
146 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง คุณเพ็ญศรี เศวตวงศ์สกุล
147 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง คุณวิมลวรรณ นวลสนอง
148 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง คุณจิราพร รักษายศ
149 โรงพยาบาลสิชล คุณสุคลทิพย์ ครุยทอง
150 โรงพยาบาลสิชล พญ.บุรฉัตร ศักดิ์ศรีทวี
151 โรงพยาบาลสิชล นพ.ณรงค์เดช บุญชัย
152 โรงพยาบาลสิชล คุณสุวนีย์ จุทิ่น
153 โรงพยาบาลสิชล คุณดรุณี คำสุก
154 โรงพยาบาลสิชล คุณรัชนีวัลย์ ชาญณรงค์
155 โรงพยาบาลสิชล คุณกมลชนก สมสวัสดิ์
156 โรงพยาบาลสิชล คุณมันทนา ธานนท์
157 โรงพยาบาลสิชล คุณเบญจรัตน์ เสมอทอง
158 โรงพยาบาลสิชล คุณชนานันท์ แก้วอ่อน
159 โรงพยาบาลสิชล คุณจุฬาลักษณ์ ดำโอ
160 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี คุณฐาณิชญาณ์ หาญณรงค์
161 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี คุณสุวรรณา กรรมารางกูร
162 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี คุณนิตยา จิตรรำพัน
163 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี นพ.พิศุทธิ์ ชนะรัตน์
164 โรงพยาบาลหลังสวน คุณกัญญพัทร ศึกวัฒนา
165 โรงพยาบาลห้วยยอด คุณดรุณี ชนะภัย
166 โรงพยาบาลห้วยยอด คุณลัดดา บุญแย้ม
167 โรงพยาบาลห้วยยอด นพ.ประวิทย์ เอี่ยมวิถีวนิช
168 โรงพยาบาลห้วยยอด คุณเพ็ญพร นุ่มนวน
169 โรงพยาบาลห้วยยอด คุณนันทิยา แก้วเขียว
170 โรงพยาบาลหัวไทร คุณกุลรัตน์ จันทร์สง
171 โรงพยาบาลหัวไทร คุณอัมพร หนูยิ้มซ้าย
172 โรงพยาบาลหัวไทร คุณเบญจลักษณ์ พูลสวัสดิ์
173 โรงพยาบาลหัวไทร คุณฤาชุวรรณ พูลสุข
174 โรงพยาบาลหาดใหญ่ คุณวาสนา พัทธโน
175 วัดห้วยยอด พระกฎษดา ขนฺติกโร สมหมาย
176 วิทยาลัยบรมราชชนนี สงขลา คุณปัฐมามาศ โชติบัณ
177 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณอรพรรณ คงศรีชาย
178 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ส.อ.หญิงพนัชกร หนูทอง
179 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ดร.กมลพร สกุลพงศ์
1 ข้าราชการบำนาญ คุณยินดี เมืองสุวรรณ์

หมายเหตุ: เรียงลำดับตามรายชื่อหน่วยงาน และคัดเลือกรายชื่อโดยยึดตามวันที่ที่ลงทะเบียนเป็นหลัก และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์สำหรับการเข้าร่วมประชุมในครั้งต่อๆไป หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมได้ หรือต้องการยกเลิกเนื่องจากติดภารกิจ กรุณาส่งแจ้งชื่อมาได้ที่ wii_armitjung@hotmail.com
หรือ โทร. 062-2421452 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=547168372324392&id=422870791420

TOP