ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานทำบุญอาจารย์ใหญ่

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ร่วมกันจัดงานทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่อาจารย์ใหญ่หลังจากการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์ประจำปีการศึกษาที่ 2560 ซึ่งมีจำนวนอาจารย์ใหญ่ 13 ร่าง ตามรายชื่อดังนี้

1 อาจารย์ใหญ่แจ่ม ฤทธิ์ชู หญิง 5916
2 อาจารย์ใหญ่สว่าง จันทร์ฉิม ชาย 5919
3 อาจารย์ใหญ่แม่ชีเห้ง ศรีสุข หญิง 5918
4 อาจารย์ใหญ่เริ่ม หนูนอง ชาย 5920
5 อาจารย์ใหญ่ธนาวดี วัฒนารักษ์สกุล หญิง 5924
6 อาจารย์ใหญ่ร.ต.วรรณโณ นุมาศ ชาย 5922
7 อาจารย์ใหญ่ธนิฏฐา ทองรอด หญิง 5925
8 อาจารย์ใหญ่สมมิตร วีระธรรมโม ชาย 5921
9 อาจารย์ใหญ่สุนีย์ อุดม หญิง 5926
10 อาจารย์ใหญ่พ.ต.อ.ธำรง กัมพรานนท์ ชาย 5927
11 อาจารย์ใหญ่นาซิบ สิโรรส หญิง 58102
12 อาจารย์ใหญ่ปัญญา เจริญวัชรตานนท์ ชาย 5923
13 อาจารย์ใหญ่สุทัศน์ ศุภชัยรัตน์ ชาย 5834


ในพิธีดังกล่าวได้นิมนต์พระสงฆ์มาร่วมประกอบทางศาสนพิธี จำนวน 5 รูป ซึ่งจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2 ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการงานทำบุญถวายสังฆทานอาจารย์ใหญ่
วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561
ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ 2

09.50 น. รับพระสงฆ์จำนวน 5 รูป
10.00 น. – 11.50 น. พิธีทางศาสนา
- เชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย
- อาราธนาศีล
- รับศีล
- พระสงฆ์สวดบังสุกุลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่อาจารย์ใหญ่
- กล่าวคำถวายสังฆทาน
- ประเคนของแด่พระสงฆ์
- ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม
- กรวดน้ำ
- รับพร
- กราบลาพระ
12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน


จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานทำบุญอาจารย์ใหญ่ในวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรุณ นาคาพงศ์ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ โทร 3944


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.wu.ac.th

TOP