ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดนิทรรศการ "รักษ์สรรพสิ่งเพื่อโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย จัดนิทรรศการ "รักษ์สรรพสิ่งเพื่อโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์” ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2561 ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และกำหนดจัดพิธีเปิดและจัดให้มีการเสวนาเรื่อง "การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกในยุค 4.0 : อาวุธนิวเคลียร์กับการแข่งขันทางด้านมนุษยธรรมเพื่อสันติภาพโลก” ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP