ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/๒561 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จำนวน 5 ราย ดังนี้

002 นางสาวฐิติมา สีขาว
003 นางสาวนันท์นภัส เหมทานนท์
005 นางสาววิลาวรรณ ปักสง
007 นางสาวกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์
101 นายเฉลิมชัย โชติสุทธิ์

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 15/5
อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้หากผู้สมัครดังกล่าวไม่มาสอบตามกำหนดการข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ

 

 


TOP