ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหน่วยประสานงานภูมิภาค (ภาคใต้) ร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนโครงการ YSC 2018 กับรางวัลชนะเลิศ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดโครงงานในเวทีระดับโลกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชนคนเก่งตัวแทนภาคใต้จากกิจกรรมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (YSC 2018) ที่ได้เข้าร่วมการประกวดในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องแฟชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการจัดงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 มีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (เนคเทค) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ภายในงานประกอบด้วยการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest : NSC) การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition : YSC) การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (Young’s Electronics Circuit Contest: YECC) โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ซึ่งการจัดงานมหกรรมครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนครู อาจารย์ได้แสดงทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ในการสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การใช้งานจริง หรือการเป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีสายพันธุ์ใหม่ อันจะช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ในปีนี้ การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Young Scientist Competition : YSC) ได้เปิดกว้างรองรับสาขาต่างๆ ถึง 8 สาขา คือ
1. สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
2. สาขาคณิตศาสตร์ (Mathematical Sciences)
3. สาขาเคมี (Chemistry)
4. สาขาชีววิทยา (Biology)
5. สาขาฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ (Physics, Energy and Astronomy)
6. สาขาวัสดุศาสตร์ (Material Science)
7. สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)
8. สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

มีโครงงานที่ผ่านสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 44 โครงงานจากทั่วประเทศ ซึ่งมีโครงงานจากตัวแทนภาคใต้ที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 6 โครงงาน
1.โรงเรียนตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 โครงงาน
2. โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล จำนวน 2 โครงงาน
3. โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 โครงงาน
4. โรงเรียนป่าพะยอมวิทยาคม จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 โครงงาน
5. โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 โครงงาน

ผลการประกวดปรากฎว่า โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ตัวแทนจากภาคใต้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากโครงงานนวัตกรรมอนุรักษ์ป่าชุ่มน้ำจากเนอสเซอรีอนุบาลโกงกางใบใหญ่ ผู้พัฒนาโครงงานนายกษิดิ์เดช สุขไกว นายพัทธดนย์ นามวงค์เนาว์ และนางสาวชิดชนก อินทร์แก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สุวารี พงศ์ธีระวรรณ และอาจารย์เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ โดยในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (เนคเทค) และ MR.Anshul Sonak Regional Director- Innovation Programs, Corporate Affairs Group, Asia Pacific Japan Corporate Affairs Director – South East Asia Intel Technology Asia Pte Ltd ให้เกียรติเป็นประธานและมอบรางวัลแก่เยาวชนคนเก่งในครั้งนี้

รางวัลชนะเลิศที่ผู้พัฒนาโครงงานได้รับ
- ได้รับเป็นทุนการศึกษา 60,000 บาท
- เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Intel ISEF 2018 ระหว่างวันที่ 13 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติในฐานะตัวแทนหน่วยประสานงานภาคใต้ ส่งตัวแทนคณาจารย์ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา จันทรัตน์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินโครงงานร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ในฐานะหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ขอแสดงความยินดีกับผู้พัฒนาโครงงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาจากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศดังกล่าว และร่วมเป็นกำลังใจในการเข้าร่วมการประกวดโครงงานในเวทีระดับโลกต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/finalysc2018/

TOP