ข่าวทั่วไป

ขอเชิญเข้ารับฟังข้อมูลพื้นที่และศักยภาพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP)ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังข้อมูลพื้นที่และศักยภาพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อการร่วมลงทุนกับภาคเอกชน (PPP) เพื่อทราบแนวคิดและความต้องการของมหาวิทยาลัย ต่อการพัฒนาพื้นที่ 3 โครงการ (โครงการร่วมทุนพื้นที่พาณิชย์ฯ โครงการร่วมทุนสร้างหอพักบุคลากรสายสนับสนุน รพ.ศูนย์การแพทย์ฯ และโครงการร่วมทุนโซล่าฟาร์ม) พร้อมสอบถามแนวทางการยื่นเสนอโครงการ และดูสถานที่ดำเนินการโครงการจริง ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมทุนโซล่าฟาร์ม.pdf
ประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมทุนโครงการพื้นที่พาณิชย์หน้ามหาวิทยาลัยฯ.pdf
ประกาศ เชิญชวนเอกชนร่วมทุนหอพักบุคลากรของโรงพยาบาลศูนยืการแพทย์.pdf

TOP